Date: Wed 03 Jun 2015

WPL announce Dafabet as Headline Sponsor

The Welsh Premier League is delighted to announce that from the 2015/16 season the competition will be sponsored by international online gaming and betting company Dafabet.

New headline sponsors Dafabet have agreed a deal starting from the 2015/16 season and the WPL are proud to announce that this deal is the biggest in the league’s history. The WPL has pushed new boundaries in recent season’s building a stronger brand presence, more engaging communications with fans & stakeholders via new & social media and an enhanced television broadcaster relationship with S4C.

Following the news of Dafabet linking up with the WPL, League Secretary Gwyn Derfel commented, “I am very pleased that Dafabet have become headline sponsors for our National League in Wales. Dafabet’s increasing portfolio of partnerships with major players in the sporting world show the company’s faith in our ever improving product. I thank Dafabet for their faith and investment and look forward to a productive future for the Dafabet Welsh Premier League.”

Dafabet, founded in 2004, is a leading online gaming and betting website, offering customers with a unique and exciting gaming experience whilst providing a safe and fair environment they can trust and enjoy.

Dafabet already have a strong presence in football after being main club sponsors of this year’s FA Cup finalists Aston Villa for the last two seasons, they continue to have a long term betting partnership with Everton – a partnership just extended for a further three seasons. They have also recently been announced as new main club sponsor of both Sunderland and Blackburn Rovers, as well as becoming International Partners of Celtic. The company also have a strong relationship with World Snooker having sponsored the Masters for the last two years, in a deal that has another two years to run – they also sponsored the 2014 World Snooker Championship.

John Cruces, Head of Sports Marketing and Sponsorship at Dafabet, said: "Having increased our presence in English football for the forthcoming season as well as forming our first partnership in Scottish football (with Celtic) just recently, it made sense for us to explore the opportunity to make an impact in Welsh Football when the league sponsorship option was presented to us. By sponsoring the WPL we’ll be seen across all the clubs in the league which will help us increase our brand presence in the UK. We look forward to working together.”

Dafabet’s partnership with the WPL was assisted via the negotiation of Phil Canavan, Director of SEM Ltd (Sports Entertainment Marketing Ltd). SEM work closely with brands to connect & amplify marketing activity within the sports, entertainment, fashion & business sectors. They are a global marketing consultancy, understanding the business of brand marketing & experienced in establishing innovative commercial partnerships.

Leading up to the new season there will be a WPL 2015/16 Season Launch previewing the new campaign; The Dafabet Welsh Premier League will kick-off on Saturday August 22nd 2015.

For more information on Dafabet and SEM please click on the link’s below:

Dafabet

SEM


Uwch Gynghrair Cymru yn cyhoeddi Dafabet yn Brif Noddwr

Mae’n bleser gan Uwch Gynghrair Cymru gyhoeddi mai cwmni gemau a betio ar-lein rhyngwladol Dafabet fydd yn noddi’r gystadleuaeth o dymor 2015/16 ymlaen.


Mae’r prif noddwr newydd, Dafabet, wedi cytuno ar gytundeb a fydd yn cychwyn yn nhymor 2015-16 ac mae Uwch Gynghrair Cymru yn falch o gyhoeddi mai dyma’r cytundeb mwyaf yn hanes y gynghrair. Bu Uwch Gynghrair Cymru y gwthio ffiniau newydd yn y tymhorau diwethaf, gan adeiladu presenoldeb cryfach i’w frand, mwy o gyswllt deniadol â dilynwyr a rhanddeiliaid drwy’r cyfryngau newydd a chymdeithasol, a gwell perthynas ddarlledu ar y teledu ag S4C.

Yn dilyn y newyddion bod Dafabet wedi dod i gytundeb ag Uwch Gynghrair Cymru, meddai Ysgrifennydd y Gynghrair, Gwyn Derfel, “Rwy’n falch iawn mai Dafabet fydd prif noddwr ein Cynghrair Cenedlaethol yng Nghymru. Mae portffolio cynyddol Dafabet o bartneriaethau â sefydliadau o bwys ym myd chwaraeon yn dangos y ffydd sydd gan y cwmni bod yr hyn a gynigwn yn gwella’n barhaus. Hoffwn ddiolch i Dafabet am eu ffydd a’u buddsoddiad, ac edrychaf ymlaen at ddyfodol cynhyrchiol i Uwch Gynghrair Cymru Dafabet.”

Sefydlwyd Dafabet yn 2004, ac mae’n wefan gemau a betio flaenllaw sy’n cynnig profiad gemau unigryw a chyffrous i gwsmeriaid mewn amgylchedd diogel a theg y gallant ymddiried ynddo a’i fwynhau.

Mae eisoes gan Dafabet bresenoldeb cryf ym myd pêl-droed, gan mai hwythau fu prif noddwr clwb Aston Villa, a gyrhaeddodd rownd derfynol Cwpan yr FA eleni, am y ddwy flynedd diwethaf, ac maent yn parhau â’u partneriaeth betio hirdymor â chlwb Everton – partneriaeth sydd newydd gael ei hymestyn am dri thymor arall. Yn ddiweddar, cyhoeddwyd mai nhw fydd prif noddwr newydd clybiau Sunderland a Blackburn Rovers, yn ogystal â dod yn Bartner Rhyngwladol i Celtic. Mae hefyd gan y cwmni berthynas gref â byd snwcer, gan noddi’r Masters am y ddwy flynedd diwethaf, mewn cytundeb sydd â dwy flynedd arall eto i ddod. Roeddynt hefyd yn un o noddwyr Pencampwriaeth Snwcer y Byd 2014.

Meddai John Cruces, Pennaeth Marchnata a Noddi Chwaraeon Dafabet: “A ninnau wedi cynyddu ein presenoldeb ym mhêl-droed Lloegr yn y tymor sydd i ddod yn ogystal a llunio ein partneriaeth gyntaf ym mhêl-droed yr Alban (gyda Celtic) yn ddiweddar, roedd yn gwneud synnwyr inni ystyried y cyfle i wneud ein nod ym mhêl-droed Cymru pan gyflwynwyd yr opsiwn inni noddi’r gynghrair. Drwy noddi Uwch Gynghrair Cymru, cawn ein gweld ar draws holl glybiau’r gynghrair, a bydd hynny’n ein helpu i gynyddu presenoldeb ein brand yn y Deyrnas Unedig. Edrychwn ymlaen at gael cydweithio.”

Cafwyd cymorth i ffurfio’r bartneriaeth rhwng Dafabet ac Uwch Gynghrair Cymru gan Phil Canavan, Cyfarwyddwr SEM Ltd (Sports Entertainment Marketing Ltd). Mae SEM yn cydweithio’n agos â brandiau i greu cyswllt ac amlygu gweithgarwch marchnata yn sectorau chwaraeon, adloniant, ffasiwn a busnes. Y mae’n ymgynghoriaeth farchnata fyd-eang sy’n deall busnes marchnata brand ac yn brofiadol o ran sefydlu partneriaethau masnachol arloesol.

Yn y cyfnod cyn i’r tymor newydd gychwyn, bydd Lansiad Tymor 2015-16 Uwch Gynghrair Cymru yn rhoi rhagflas inni o’r ymgyrch newydd. Bydd Uwch Gynghrair Cymru Dafabet yn cychwyn ar ddydd Sadwrn 22ain Awst 2015.

Don't worry, we hate spam as much as you do. We will only send you the latest updates and anything we think you will enjoy reading about.

Hit enter to send your tweet

Go to Youtube Channel
WPL Preview: Bangor City v The New Saints 01/12/12